top of page

ליטא 2022

            תקנון מחנה חנוכה בליטא

 
ביטוח רפואי והצהרת בריאות טרום הנסיעה ובמהלך השהות:

ההורה מצהיר כי יבצע ביטוח רפואי מקסימאלי לילד בגין כל תקופת השהות, וכי ההורה אחראי באופן בלעדי ומוחלט לביצוע הכיסוי ו/או לתשלום השתתפות עצמית ו/או לכל עלות שלא תכוסה בגין הביטוח. 

האחריות לרכוש את הפוליסה המתאימה חלה על ההורה. במידה והפוליסה שנרכשה אינה מכסה את הסעיפים הרלוונטיים למצב רפואי תקין וטיפול רפואי מתאים, האחריות היא על ההורה בלבד ולא על המארגן. 

על ההורה האחריות למלא הצהרה רפואית של הנער ע"י רופא שהוא כשיר רפואית למחנה/כשיר לפעילות ספורטיבית מאומצת.

ההורה אחראי באופן מלא לכיסוי הביטוח במידה והילד נפצע או נגרם לו נזק כלשהו.

ההורה מאשר כי לא יהיו לו טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בנושא זה ו/או בכל נושא מצד המארגן. 

ההורה מצהיר כי הוא מוותר בזאת על כל תביעה כנגד המארגן בגין אירוע רפואי ככל ואירע לילדו בעת המחנה.

במידה והילד מאושפז בבית חולים, ההורה מצהיר כי ידאג לשלוח נציג שיגיע למקום להמשך טיפול רפואי ומעקב נדרש בהקדם המרבי.

ההורים מתחייבים לא לשלוח למחנה את הנער, אם הוא חש ברע או סובל מחום או מכל מחלה אחרת. 

במקרה של מחלה בזמן המחנה, תהא חזרתו של הנער לפעילות במחנה מותנית בקבלת אישור רפואי רשמי מהרופא המטפל, לפיו הנער כשיר לחזור לפעילות ספורטיבית מאומצת במחנה. 

 

האחריות לשליחת הנער למחנה, בניגוד לאמור לעיל, תחול במלואה על ההורים ועליהם בלבד.
ההורים מצהירים כי ברור להם, שעל פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות המחנה לתת לנער תרופות כלשהן, ללא אישור מפורש בכתב ומראש.

 

מחירים ותשלומים עבור המחנה:
4,440  ₪ 
התשלום כולל:
מחנה כדורסל בין התאריכים 17.12-24.12 
בית מלון בדרגה של 4 כוכבים
ibis kaunas centre
מאמן ישראלי, מאמנים מקומיים
 צפייה במשחק יורליג 
משחקים נגד קבוצות מקומיות
הסעות
3 ארוחות ביום
חדר זוגי

 

 
התשלום לא כולל:

 

חבילת שיחות/גלישה בחו"ל
דמי כיס
ביטוח רפואי

 

 
שינוי לו"ז המחנה:
למארגן שמורה הזכות לשינויים בתכנים ובתוכניות הקייטנה בהתאם לאילוצים ביטחוניים, בטיחותיים, לוגיסטיים ואחרים ולהורה לא יהיו כל טענות בנושא ו/או החזר כספי.

 

ו.    תנאי ביטול של העסקה מצד הלקוח ומצד המארגן:
לקוח -
א.    חודש לפני, שבועיים לפני, שבוע לפני (מהו ההחזר הכספי ומהם דמי ההשתתפות העצמית)

 

ב.   אין החזר כספי על אי השתתפות/חיסורים/היעדרויות במחנה (בעת הגעה לשם או עקב 
פציעה.

ג.     הביטול טרום הנסיעה ייעשה אך ורק בהודעה שתישלח באמצעות דואר אלקטרוני להנהלת החברה, והנהלת החברה אישרה את הביטול

ד.    ביטול או הפסקת השתתפות בזמן המחנה לא תהווה עילה להחזר כספי 

 

מארגן - 
ביטול המחנה או הזזת התאריכים בשל: מזג אוויר, מצב רפואי של אחד המאמנים, מבצע צבאי או כל אירוע שאינו בשליטת המארגנים – צריך לקבוע מה קורה עם נושא ההחזר הכספי. 
המארגן רשאי לפי שיקול דעתו לשנות, או לבטל את המחנה.

 

ז. איחורים:
איחור לשדה תעופה – האחריות על ההורים להביא את הילד בזמן לשדה בשעה שנקבעה. אם הילד מאחר על ההורה לדאוג שיגיע באופן עצמאי למחנה בליטא וכל האחריות לרבות העלויות הכרוכות בכך, הינם על ההורה עד הגעתו למקום מוסכם עם הצוות המארגן.

 

על הנערים להישמע למארגנים ולעמוד בלו"ז שנקבע. כל איחור או אי הגעה לארוחות/אימונים או כל פעילות אחרת במסגרת המחנה הינה עילה לביטול השתתפותו של הנער באימונים, או בחלק מהלו"ז או ביטול השתתפות במחנה. 
מרגע ההודעה להורה הוא הינו האחראי הבלעדי על השחקן.

 

ח.בעיות משמעת מצד הנערים/שחקנים:
במידה ויתגלו בעיות משמעת מצד הילד על ההורה לדאוג לסידור עבורו ולהחזירו לישראל טרום סיום המחנה וזאת עם משלוח הודעה בכתב מצד המארגן.

ההורה מתחייב להתנהגות נאותה מצד הילד שלו וציות/הקשבה למאמנים ולצוות המארגן של המחנה. המארגן שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב, בעיית משמעת או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של המחנה.

ההורים מתחייבים כי הנער יתנהג בנימוס, בכבוד ובדרך ארץ בעת שהותו במחנה, באופן שלא יפריע, יפגע, יעליב ו/או יהווה מטרד לאחרים ולא יפגע בניהול התקין של המחנה.

חל איסור על עישון/אלכוהול בחדרים או כל נזק לרכוש המלון והציוד של המחנה. ההורה מתחייב לפצות ו/או לשלם בגין כל נזק, עם קבלת דרישה מהמארגן, ככל והילד יגרום לנזק בין במעשה ובין ברשלנות. 

ההורה מצהיר בזאת כי לא יעלה כל טענה ו/או תביעה של שיפוי ו/או פיצוי מכל סיבה שהיא, כנגד המארגן.

כל פעילות שתבוצע בניגוד להנחיות הצוות אסורה – ותוצאותיה יהיו על אחריות הנער וההורה בלבד.

 

ט. ביגוד ולבוש מתאים:
הכניסה למתקני הספורט והשימוש בהם תתבצע אך ורק בתלבושת ספורט מתאימה ובהתאם לדרישות המדריך או האחראי ולפי שיקול דעתו.

 

י. ציוד שאינו מגיע/נגנב:
המארגן לא אחראי לאובדן/גניבת ציוד של הנערים במלון או בכל זמן השהייה במחנה ו/או בזמן השהות ו/או בזמן החזרה לארץ ובכלל.

 

התנאים המובאים לעיל ולהלן פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות המתבצעות הינן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה בקשר עם הסכם זה, תתברר בבית המשפט המוסמך במחוז ת"א בלבד.
יא. צילום ופרסום בתקשורת ובמדיה החברתית:

 

הנני מאשר/ת צילומי בני במהלך השתתפותו בפעילות המחנה.
ההורה מאשר כי יתכן שהצילומים ישמשו לצורך פרסומי המארגן, באמצעי התקשורת והמדיה השונים לפי שיקול דעת המארגן.
המארגן שומר על זכותו לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מעת לעת. 
משלוח הודעות לפי הסכם זה יערך בכתב בהתאם לכתובת ההורה כפי שתימסר ותירשם בהסכם זה.
ההורה מצהיר כי קרא והבין את משמעות הסכם זה, קיבל זמן להתייעצות בטרם החתימה על ההסכם, וכן מצהיר כי הוא חותם על ההסכם מרצונו הטוב והחופשי ללא לחץ או כפיה.
*** טל"ח***

bottom of page